2023: Special Issue

Published: 2023-12-30

Review Articles

 • Vegetable Breeding: Status and Strategies

  TK Behera, Jyoti Devi, JK Tiwari, BK Singh (Author)
  131-145
  DOI: https://doi.org/10.61180/vegsci.2023.v50.spl.01
 • Tomato: Breeding and Genomics

  HC Prasanna, N. Rai, Zakir Hussain, Suresh R. Yerasu, Jagesh K. Tiwari (Author)
  146-155
  DOI: https://doi.org/10.61180/vegsci.2023.v50.spl.02
 • Potato: Breeding and Genomics

  Satish K. Luthra, Vinod Kumar, Jagesh K. Tiwari (Author)
  156-165
  DOI: https://doi.org/10.61180/vegsci.2023.v50.spl.03
 • Brinjal: Breeding and Genomics

  Akanksha, Jagesh K. Tiwari, Bhuvneswari S1 S, Suhas G. Karkute, Shailesh K. Tiwari, Major Singh (Author)
  166-176
  DOI: https://doi.org/10.61180/vegsci.2023.v50.spl.04
 • Chili: Breeding and Genomics

  Madhavi Reddy K, Rajesh Kumar, Naresh Ponnam, Indivar Prasad, Satya P. Barik, Roshini Pydi, Sai Timmarao, Pavani Narigapalli, Mahebub Shaik, Karishma Pasupula (Author)
  177-188
  DOI: https://doi.org/10.61180/vegsci.2023.v50.spl.05
 • Bitter Gourd: Breeding and Genomics

  T. K. Behera, D. R. Bhardwaj, K. K. Gautam (Author)
  189-207
  DOI: https://doi.org/10.61180/vegsci.2023.v50.spl.06
 • Cucumber: Breeding and Genomics

  S. S. Dey, Vidya Sagar, Shubhra N. Kujur, Pradeep Kumara N, A. D. Munshi, Sudhakar Pandey, T. K. Behera (Author)
  208-220
  DOI: https://doi.org/10.61180/vegsci.2023.v50.spl.07
 • Carrot: Breeding and Genomics

  Pritam Kalia, BK Singh, Bhuvaneswari S, Vikas Patel, Raman Selvakumar (Author)
  221-230
  DOI: https://doi.org/10.61180/vegsci.2023.v50.spl.08
 • Cabbage: Breeding and Genomics

  Chander Parkash, Sandeep Kumar, Nisha Thakur, Shrawan Singh, B. B. Sharma (Author)
  231-243
  DOI: https://doi.org/10.61180/vegsci.2023.v50.spl.09
 • Onion: Breeding and Genomics

  Vijay Mahajan, Amar J. Gupta (Author)
  244-260
  DOI: https://doi.org/10.61180/vegsci.2023.v50.spl.10